Transparència

Què entenem per transaparència?

Qualitat d’un govern, una empresa o una persona de ser oberta en la divulgació d’informació, normes, plans, processos i accions. Com a norma general, els funcionaris, gerents, directors d’empreses i organitzacions i les juntes directives tenen l’obligació d’actuar d’una manera visible, predictible i comprensible en la promoció de la participació i la rendició de comptes.

L’objectiu es revela els mitjans emprats per tal d’assolir aquesta qualitat en el funcionament de l’empresa, mostrant les nostres actuacions seguint els principis d’eficàcia, austeritat, imparcialitat i, sobretot, de responsabilitat.